Szkolenie

Prawo pracy

PROGRAM WARSZTATU DWUDNIOWEGO:

1. Zatrudnienie pracownika – zasady efektywnego i zgodnego z przepisami zatrudnienia pracowników:

 • Rozmowa kwalifikacyjna – pytania dozwolone i zabronione
 • Elastyczne formy zatrudnienia – dopasowanie rodzaju umowy o pracę do stanowiska z szczególnym uwzględnieniem problemów branży IT (umowa o pracę czy umowa B2B)

2. Bezpieczne rozstanie z pracownikiem:

 •  Rozwiązanie umowy o pracę zgodnie z przepisami w zależności od rodzaju umowy o pracę
  •  tryb za wypowiedzeniem: konstruowanie wypowiedzenia, dopuszczalne przyczyny uzasadniające wypowiedzenie, skuteczne wręczenie wypowiedzenia z uwzględnieniem trudnych przypadków (L4, ucieczka, etc.)
  •  bez zachowania okresu wypowiedzenia: konstruowanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, dopuszczalne przyczyny uzasadniające zastosowanie trybu dyscyplinarnego, skuteczne wręczenie dyscyplinarki z uwzględnieniem trudnych przypadków oraz doręczenia nieobecnemu pracownikowi
  • za porozumieniem stron: konstruowanie porozumienia stron, dobre praktyki
  • likwidacja stanowiska/redukcja zatrudnienia
 • Rozliczenie się z odchodzącym pracownikiem
  • za finansowane szkolenia
  • za powierzone mienie z obowiązkiem wyliczenia (samochód, laptop, komórka, etc.)

3. Tajemnica przedsiębiorstwa, zakaz konkurencji

 • tajemnica przedsiębiorstwa
 • umowa o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia
 • umowa o zakazie konkurencji po zakończeniu stosunku pracy
 • sankcje za złamanie umów o zakazie konkurencji

4. Obowiązki pracownika:

 • Dyspozycja i podporządkowanie
  • polecenia służbowe
  • polecenia służbowe w czasie wolnym od pracy
  • polecenia służbowe a godziny nadliczbowe
 • Należyta staranność pracownika

5. Monitoring i kontrola pracy

 • dopuszczalne sposoby monitorowania i ich ograniczenia
  • monitoring wizyjny
  • monitoring aktywności w Internecie
  • nagrywanie rozmów służbowych
  • GPS
  • kontrola trzeźwości i zawartości używek w organizmie
 • formalności związane z monitorowaniem pracy pracowników
 • ochrona danych osobowych w czynnościach kontrolnych

5. Odpowiedzialność pracownika:

 • Rodzaje odpowiedzialności pracowniczej
  • odpowiedzialność porządkowa
   •  kara upomnienia i nagany
   • kara pieniężna
  • odpowiedzialność materialna
   • pojęcie szkody pracodawcy
   • odpowiedzialność pracownika za szkodę z winy umyślne i winy nieumyślnej
   • odpowiedzialność za powierzone mienie
   • wspólna odpowiedzialność materialna
   • odpowiedzialność regresowa

6. Czas pracy

 • Podstawowy system czasu pracy
 • Równoważny system czasu pracy
 • Układanie poprawnych harmonogramów czasu pracy (ze szczególnym uwzględnieniem elementów najczęściej kontrolowanych przez Inspekcje Pracy)
 • Praca w porze nocnej i dni wolne od pracy (kiedy można ją zlecić, jak należy to zrobić i jaka rekompensata należy się pracownikowi)
 • Praca w godzinach nadliczbowych
  • zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych (przesłanki, sposób zlecenia)
  • limit godzin nadliczbowych i możliwości ich przekroczenia
  • rozliczenie godzin nadliczbowych (w dniu pracy/niedzielę/święto/w dniu harmonogramowo wolnym)
 • Ewidencja czasu pracy (czego powinien dopilnować menedżer)
 • Szkolenia a czas pracy
  • szkolenie w planowym czasie pracy
  • szkolenie w planowym czasie wolnym
 • Podróże służbowe a czas pracy

7. Urlopy

 • nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego
 • planowanie urlopów wypoczynkowych
 • udzielanie urlopu wypoczynkowego
 • odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
 • wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia
 • urlop wypoczynkowy na żądanie
 • usprawiedliwione nieobecności w pracy
 • nieusprawiedliwione nieobecności w pracy

8. Polityka właściwych relacji z pracownikami – rozpoznanie i zapobiegnie dyskryminacji, mobbingowi w miejscu pracy

 • Dyskryminacja
  • Definicje dyskryminacji (dyskryminacja bezpośrednia a pośrednia)
  • Katalog przesłanek dyskryminacyjnych
  • Ochrona pracowników w razie naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.
 • Molestowanie
  • Definicje molestowania i molestowania seksualnego
  • Ochrona pracowników przeciwstawiających się molestowaniu
 • Ochrona dóbr osobistych pracownika:
  • monitoring pracowników
 • Mobbing
  • Definicja mobbingu
  • Działania antymobbingowe
  • Odpowiedzialność pracodawcy za mobbing
  • Odpowiedzialność mobbera za mobbing

Wszystkie zagadnienia programowe są omawiane w sposób przystępny, na konkretnych przykładach i wzorach dokumentów, z wykonaniem ćwiczeń praktycznych; tak aby uczestnicy po odbyciu szkolenia byli w stanie samodzielnie zastosować zdobytą wiedzę.

Istnieje możliwość zapoznania się przez trenera z wewnętrznymi wzorami dokumentów i procedurami obowiązującymi u pracodawcy w celu włączenia ich w materiał szkoleniowy.

Przed warsztatem badamy potrzeby każdego z Uczestników szkolenia, żeby finalnie dopasować
zagadnienia do specyficznych wymagań i potrzeb.

Poznaj nasze inne szkolenia: